බස්නාහිර පළාතට පොලිස් ඇදිරි නීතිය

ගාලු මුවදොර පවතින උණුසුම් තත්ත්වය පාලනය කිරීමට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි බස්නාහිර පළාතට පොලිස් ඇදිරි නීතිය පනවා තිබේ.