ඇඳිරි නීතිය පිළිබඳ අලුත්ම නිවේදනය

හෙට (13) පෙරවරු 06 සිට පස්වරු 2 දක්වා ඇඳිරිනීතිය ලිහිල් කෙරේ.

නැවත හෙට පස්වරු 2 සිට ඇඳිරිනීතිය ක්‍රියාත්මකයි.