නව අගමැති ධූරයේ වැඩ ආරම්භ කරයි

නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස පත්වූ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේදී වැඩ භාරගෙන ඇත.