නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය මෙන්න

නව රජයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය මේ වන විට ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම්දී ඇත.

අදාළ අමාත්‍ය මණ්ඩලය පහතින්,