අදත් පැය 3ක විදුලි කප්පාදුවක්

කලාප අනුව විදුලිය කප්පාදු කිරීමට නියමිත පැය ගණන් මෙසේය.

A B C D E F G H I J K L කලාප සඳහා දහවල් කාලයේ පැය 1 යි විනාඩි 40 ක් සහ රාත්‍රී කාලයේ පැය 1 යි විනාඩි 20 යි.

P Q R S T U V W කලාප සඳහා දහවල් කාලයේ පැය 1 යි විනාඩි 40 ක් සහ රාත්‍රී කාලයේ පැය 1 යි විනාඩි 20 යි.

M N O X Y Z කලාප සඳහා (BOI Zone) උදෑසන කාලයේ පැය 3 යි.

CC කලාප සඳහා (Colombo City Commercial Zones) උදෑසන කාලයේ පැය 2 යි විනාඩි 30 යි.