වෘත්තීය සමිති දැවැන්ත විරෝධතාවක් අද

වෘත්තීය සමිති

ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය නියෝජනය කරන වෘත්තීය සමිති අද දැවැන්ත විරෝධතාවක් සංවිධානය කර තිබෙනවා.

ඒ ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාකලාපයට.

අද සවස 03.00 ට කොළඹ හයිඩ් පාර්ක් පිටියේදී මෙම විරෝධතාව පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත්තේ.

ජල, විදුලි, වරාය, ඛනිජ තෙල්, අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය, වතු, ප්‍රවාහන ආදී සියලු ක්ෂේත්‍ර නියෝජනය කරමින් වෘත්තීය සමිති මෙම විරෝධතාවයට එක්වනු ඇති.