නීති විද්‍යාල ප්‍රවේශ විභාගයේ ගාස්තු ඉහළට

නීති විද්‍යාල ප්‍රවේශ විභාගයේ ගාස්තු නීති අධ්‍යාපන සභාව විසින් ඉහළ නංවමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.