සියත කතුවැකිය

පත්තර කියවීමේ කලාවෙන් ඔබ්බට ගොස් ජනතාවගේ බුද්ධියට ආමන්ත්‍රණය කරන සියත අද (19) කතුවැකිය පහතින් නැරඹිය හැකිය.

අද සියත කතුවැකිය මගින්,

ඇත්තටම සල්ලි නැද්ද? ඔක්කොම ෆේල්ද?

ගෙවල් ඇතුලටම ඇවිල්ලා වෙඩි තියනවා

ඇමති කංචනගෙන් සතුටුදායක පුවතක්

ආදරය අවසන්වෙන්නේ මෙහෙම නම් සමාජය තුළ වරදක් වෙලා තියෙනවා

මැතිවරණය කල් දාන්න පුළුවන්ද?

යන මාතෘකා සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාව නැරඹිය හැකිය.