ඉන්දීය විදේශ කටයුතු ඇමති හා අලී සබ්රි අතර හමුවක්

ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය එස්. ජයශංකර් විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතීඥ අලී සබ්රි හමුවී තිබෙනවා.

ඒ අනුව යටිතල පහසුකම්, බලශක්ති, කර්මාන්ත සහ සෞඛ්‍ය යන ක්ෂේත්‍රවල ඉන්දු-ශ්‍රී ලංකා සහයෝගීතාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.