සියත කතුවැකිය

පත්තර කියවීමේ කලාවෙන් ඔබ්බට ගොස් ජනතාවගේ බුද්ධියට ආමන්ත්‍රණය කරන සියත අද (23) කතුවැකිය පහතින් නැරඹිය හැකිය.

අද සියත කතුවැකිය මගින්,

වැරදීම්වලින් පාඩම් උගනිමු

මාසයක් විදුලිය දෙන්න ක්‍රමයක් හොයන්න බැරි ඇයි?

නාම යෝජනා පත්‍රයක් හදාගන්න බැරි අයට රටක් පාලනය කරන්න පුළුවන්ද?

බිත්තර රටින් ගේන්න ඇයි මෙච්චර ආසාවක්?

යන මාතෘකා සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාව නැරඹිය හැකිය.