වන අලි පහර දීමකින් පුද්ගලයෙකු ජීවිතක්ෂයට

ත්‍රිකුණාමලය කටුකුලම් ප්‍රදේශයේ සිදුවූ වන අලි පහර දීමකින් පුද්ගලයෙකු මිය ගොස් තිබෙනවා.