ජපානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු නෙරපයි

ජපානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු එරට පාර්ලිමේන්තුවෙන් නෙරපා තිබෙනවා.

ඊ පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා නොකිරීම හේතුවෙනුයි.