ශිෂ්‍යත්ව කඩයිම් ලකුණු නිකුත් කෙරේ

Share

2022 වසරේ 5ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යත්ව පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල මත මේ වසරේ 6 ශ්‍රේණි සඳහා පාසල්වලට තීරණය වූ කඩඉම් ලකුණු මේ වනවිට නිකුත් කර තිබෙනවා.

Read more

Local News