ජාතික පාසල් ගුරු මාරු අත්හිටුවීමට එරෙහිව කොළඹ කොටුවේ විරෝධතා

ජාතික පාසල් ගුරු මාරු අත්හිටුවීමට ගත් අත්තනෝමතික තීරණයට විරෝධය පල කරමින් අද කොළඹ කොටුවේදී උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වුනා.