තවත් භාණ්ඩ 300ක ආනයන සීමා ඉවතට

Share

භාණ්ඩ වර්ග 300ක ආනයනය සීමා සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නා බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය සඳහන් කරනවා.

Read more

Local News