වියළි කාලගුණයෙන් අලි නෑවීමටත් බාධා

වියළි කාලගුණයෙන් අලි නෑවීමටත් බාධා

පවතින වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් මා ඔයේ ජල මට්ටමද සීග්‍රයෙන් පහළ බසිමින් තිබෙනවා. පින්නවල අලි සංරක්ෂණාගාරයේ අලි ඇතුන් 70ක් පමණ නැහැවීමට ගෙන එන්නේ මා ඔයේ ජලාශය වෙතයි.

නමුත් ජල මට්ටම පහළයාම නිසා ජල මෝටයරක් මගින් අලි ඇතුන් නැහැවීම සිදුකරනවා. තවදුරටත් ජල මට්ටම පහළයාම අලි ඇතුන් නැහැවීමටත් ගැටලුක් වන බවට තොරතුරු වාර්තාවන්නේ

Previous articleහෙරොයින් සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට
Next articleප්‍රදේශ කිහිපයකට වැසි