සීගිරිය සංචාරක කලාපයක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීමට පියවර(VIDEO)

සීගිරිය සංචාරක කලාපයක් වශයෙන් උප ව්‍යාපෘති 09ක් යටතේ සංවර්ධනය කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන්නේ නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යංශයයි.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Previous articleප්‍රංශයේ පාසල්වල අබායා ඇඳීම තහනම් වෙයි
Next articleපොළොන්නරුව සිරිපුර ගම්මානයේ ප්‍රදේශවාසීන් විරෝධතාවයක (VIDEO)