ප්‍රවීණ නිවේදිකා රම්‍යා ශ්‍රියානි දිවි සැරිය නිමා කරයි

සම්මානනීය ගුවන් විදුලි නිවේදිකාවක සහ ප්‍රවෘත්ති නිවේදිකාවක වන රම්‍යා ශ්‍රියානි පතිරණ අද (18) දිවි සැරිය නිමා කළා.