2024 අයවැයට වෘත්තීය සමිතිවල අප්‍රසාදය(VIDEO)

Share

2024 අයවැය සම්බන්ධයෙන් වෘත්තීය සමිති දක්වන්නේ දැඩි අප්‍රසාදයක්.

මේ අයවැය ගැන වෘත්තීය සමිති අදහස්.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Read more

Local News