2024 අයවැයට වෘත්තීය සමිතිවල අප්‍රසාදය(VIDEO)

2024 අයවැය සම්බන්ධයෙන් වෘත්තීය සමිති දක්වන්නේ දැඩි අප්‍රසාදයක්.

මේ අයවැය ගැන වෘත්තීය සමිති අදහස්.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Previous articleනේපාලයේ Tik Tok තහනම්(VIDEO)
Next articleනාගරික මහල් නිවාසවල හිමිකම් පදිංචිකරුවන්ටම ලබා දීමේ තීරණයට ජනතාවගේ දැඩි ප්‍රසාදය(VIDEO)