වී මිල පහළ යාම නිසා දකුණේ සහ උතුරේ ගොවීන් දැඩි අසීරුතාවයක (VIDEO)

Share

වී මිල පහළ යාම හමුවේ තමන් දැඩි අසීරුතාවයකට පත්ව ඇති බව දකුණේ සහ උතුරේ ගොවීන් පවසනවා.

වී සඳහා නිසි මිලක් ලබා දෙන්නේ නැතිනම් පාරට බහින බවයි ගොවීන් රජයට අනතුරු අඟවන්නේ.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Read more

Local News