වන අලි වැලිකන්ද සුසිරිගම ක්‍රීඩාංගනයේ ආරක්ෂිත වැට කඩා දමයි (VIDEO)

Share

වැලිකන්ද සුසිරි ගම ප්‍රදේශය කියන්නේ නිරන්තරයෙන් වන අලි තර්ජන එල්ල වන ප්‍රදේශයක්.

පසුගිය දින දෙකෙහි කඩා වැදුණු වන අලින් ගම්මානයේ පිහිටි ක්‍රීඩාංගනයේ ආරක්ෂිත වැට කඩා දමා තිබෙනවා.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Read more

Local News