පාර්ලිමේන්තුව රැස්වෙයි

Share

පාර්ලිමේන්තුව අද (22) ‌පෙ.ව 9.30ට රැස්වුණා.

පසුගිය මැයි 14 වනදා කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධනගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේදී මේ බව තීරණය වී තිබෙනවා.

පසුගිය මැයි 14 ගැසට්පත්‍රයේ පළ කර ඇති ‘ආර්ථික පරිවර්තන’ සහ ‘රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණ’ නැමැති පනත් කෙටුම්පත් දෙක අද පළමුවර කියවීම පිණිස පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

Read more

Local News