විශ්‍රාම වැටුප බැංකු වෙත නිදහස් කරයි

Share

ජුලි මාසයේ 10 වන දිනට ගෙවීමට නියමිත විශ්‍රාම වැටුප් දීමනාව අද (09) දින බැංකු වෙත නිදහස් කිරීමට කටයුතු කළ බව විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ජගත් ඩී. ඩයස් පවසනවා.

ඊට අදාල නිවේදනය පහතින්,

Read more

Local News