ඇමෙරිකාව යුනෙස්කෝ සංවිධානයෙන් ඉවත් වෙයි

Share

ලබන දෙසැම්බර් මාසයේ සිට ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය යුනෙස්කෝ සංවිධානයෙන් ඉවත්ව ඇතැයි වාර්තා වේ.

 

Read more

Local News