අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.08.15

2017.08.15 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ.

2017 08 16 001

2017 08 16 002

2017 08 16 003

 

2017 08 16 004

2017 08 16 005

2017 08 16 006

Previous articleසීනිවල සිල්ලර මිලෙහි වෙනසක් නැහැ – මුදල් අමාත්‍යාංශය
Next articleශ්‍රී ලංකාව “ලැජ්ජා සහගත” ටෙස්ට් තරගාවලි පරාජයක