අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.08.15

Share

2017.08.15 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ.

2017 08 16 001

2017 08 16 002

2017 08 16 003

 

2017 08 16 004

2017 08 16 005

2017 08 16 006

Read more

Local News