නව යුද්ධ හමුදා ප්‍රකාශක අද වැඩ භාර ගනී

ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාවේ නව ජනමාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක සහ යුද්ධ හමුදා ප්‍රකාශක ලෙස බ්‍රිගේඩියර් සුමිත් අතපත්තු මහතා අද වැඩ භාරගෙන තිබේ.