2017.08.29 වැනි දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ

Share

2017.08.29 වැනි දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ.

 

2017.08.29 1

2017.08.29 2

2017.08.29 3

2017.08.29 4

2017 08 01 05

2017.08.29 6

2017.08.29 7

2017.08.29 8

2017.08.29 9

2017.08.29 10

 

 

2017.08.29 11

 

2017.08.29 12

2017.08.29 13

2017.08.29 14

2017.08.29 15

Read more

Local News