විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් දැනුම් දීමක්

අද(08) දිනයේ සහ හෙට(09) දිනයේ කන්සියුලර් අංශයේ සියලු සේවාවන් අත්හිටුවීමට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.