යෝෂිත රාජපක්ෂ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී ධුරයට

අග්‍රාමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී ධුරයට යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා පත් කර ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය සදහන් කරයි.