බම්බලපිටිය හා වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශ වල ඇඳිරිනීතිය නෑ

බම්බලපිටිය හා වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශ වලට නැවත දැනුම්දෙනතුරු ඇඳිරිනීතිය පනවා ඇති බවට පලවන වාර්තා අසත්‍ය බව පාෙලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අජිත් රෝහණ මහතා සදහන් කළේය.