ලෝක දියවැඩියා දිනය වෙනුවෙන් අගමැතිගෙන් පණිවිඩයක්

ලෝක දියවැඩියා දිනය අදට යෙදි තිබේ.

 

අගමැති මහින්ද රජපක්ෂ මහතා දියවැඩියා දිනය වෙනුවෙන් පණිවිඩයක් නිකුත් කර ඇත.

අදාල නිවේදනය පහතින්