තවත් කොවිඩ් රෝගීන් 226ක් හදුනා ගැනේ

මෙරටින් තවත් කොවිඩ් රෝගීන් 226ක් හදුනා ගෙන තිබේ.

 

අද දිනයේ මේ වන විට මෙරටින් කොවිඩ් රෝගීන් 762ක් වාර්තා වෙයි.

No photo description available.