රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ කොරෝනා ආසාදිත බිළිදුන් 150ක්

මේ දක්වා කොළඹ රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ කොරෝනා ආසාදිත බිළිදුන් 150ක් හදුනාගෙන තිබෙන බව රෝහල් ආරංචි මාර්ග සදහන් කර තිබේ.