ආනයනික කිරිපිටි සඳහා මිල සුත්‍රයක්

13

ආනයනික කිරිපිටි සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති මිල සුත්‍රයට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.