සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල නැවතත් කොටස් වෙළඳපොළට

සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල නුදුරේදිම නැවතත් කොටස් වෙළඳපොළට ඇතුළත් වෙනු ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි. එම අරමුදල නැවතත් කොටස් වෙළඳපොළට පැමිණි විට කොටස් වෙළඳපොළ කාර්යයන් වඩාත් සාර්ථක වෙනු ඇති බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල නැවතත් කොටස් වෙළඳපොළ වෙත ඇතුළත් කිරීම සඳහා වන කටයුතු මහ බැංකුව විසින් අවසන් අදිරයේ සිදුකරන බවත් ඒ වෙනුවෙන් හොඳ ආරක්ෂණ වැඩපිළිවෙලක් මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා සිදුකරනු ඇති බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

මතභේදාත්මක බැඳුම්කර ගනුදෙනුවෙන් පසුව සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල කොටස් වෙළඳපොළින් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කෙරිණි.