මීගමුව-කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගය මහභාගය හන්දියෙන් වසයි

මීගමුව-කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගය මහභාගය හන්දියෙන් වසා දමා ඇතැයි වාර්තා වෙයි.