කටාන කාර්මික විද්‍යාලය අසළ පරික්ෂාවක්

කටාන කාර්මික විද්‍යාලය අසළ මේ වන විට පරීක්ෂා කිරීමක් සිදුකරමින් තිබෙන බව වාර්තා වෙයි. ඒ ආසන්නයේ සැකකටයුතු පාර්සල් දෙකක් පවතින බවට ලැබුණ තොරතුරු අනුව මෙම පරික්ෂණ සිදුකරයි.