කුරුණැගලත් විශේෂ සෝදිසි මෙහෙයුමක්

කුරුණැගලත් විශේෂ සෝදිසි මෙහෙයුමක් දියත් කරයි. ඒ අනුව කුරුණැගල ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පොලහි විශේෂ සෝදිසි මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.