ඖෂධ මිල දී ගත් පසු බිල්පත් අනිවාර්යෙන් නිකුත් කරන්න

පාරිභෝගික ජනතාව ඖෂධ මිල දී ගත් පසු සියලුම ෆාමසි වලින් බිල් පතක් නිකුත් කිරීම අනිවාර්ය බව සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසා සිටියි.

පාරිභෝගික පිළිබද අධිකාරි පනතේ ඊට අදාල නීති රීති ගැසට් කර ඇති අතර ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ නව පනතටද ඊට අදාල නීති රීති ඇතුළත් කර ඇත.

දිවයින පුරා ඇතැම් ෆාමසි ඖෂධ මිල දී ගැනීමෙන් පසු බිල් පතක් නිකුත් නොකරන බවට පාරිභෝගික ජනතාව විසින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාට පැමිණිලි කර ඇත.

එම පැමිණිලි පිළිබදව අවධානය යොමුකළ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා දිවයින පුරා සියළුම ෆාමසි පරික්ෂාවට ලක්කර බිල්පත් නිකුත් කිරීමට උපදෙස් ලබා දෙන ලෙස ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියට දැනුම් දී ඇත.

ෆාමසි පරීක්ෂා කිරීමේ දී ඖෂධවල කල් ඉකුත්වීමේ දිනය, නිෂ්පාදිත දිනය හා මිල සටහන් කර ඇත්දැයි සොයා බලන ලෙසද සෞඛ්‍ය ආමාත්‍යවරයා දැනුම් දී තිබේ.