අමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ මධ්‍යම හා සහකාර ලේකම්, විපක්ෂ නායක හමුවෙයි

අමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ මධ්‍යම හා සහකාර ලේකම්, විපක්ෂ නායක හමුවෙයි.

ඒ විපක්ෂ නායක නිල නිවසේදි