ස්විස් තානාපති කාර්යාලයේ නිලධාරිනිය අධිකරණ වෛද්‍යවරයා හමුවට

ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාල නිලධාරිනිය කොළඹ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරිවරයා හමුවට ඉදිරිපත් කර ඇති බව අප වාර්තාකරු පවසයි.