ඖෂධ බෙදාහැරීමේදී ඉතා වගකීම් සහගතව කටයුතු කරනවා – තැපැල්පති

තැපැල් මගින් ඖෂධ බෙදාහැරීමේදී ඉතා වගකීම් සහගතව කටයුතු කිරීමට සියලු තැපැල් ස්ථාන සූදානමින් සිටින බව තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා පවසයි.