මාර්තු 10ට පෙර විදේශයේ සිට පැම්ණි පුද්ගලයන් 1933 අමතන්න

මාර්තු 10ට පෙර විදේශයේ සිට පැම්ණි පුද්ගලයන් 1933 යන දුරකථන අංකය අමතා දැනුම් දී ලියාපදිංච් විය යුතු බව අජිත් රෝහණ මහතා පවසයි