නව යුද්ධ හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානීවරයෙක්

මේජර් ජෙනරාල් ජගත් ගුණවර්ධන 55 වන යුද්ධ හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී වශයෙන් වැඩ භාර ගෙන ඇති බව හමුදා ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ ය