මධ්‍යම සහ නැගෙනහිර උපකාරක පන්ති අත්හිටුවයි

මධ්‍යම සහ නැගෙනහිර පළාත්වලත් උපකාරක පංති පැවැත්වීම නැවත දැනුම් දෙනතුරු අත්හිටුවයි