ඇඳිරිනීතිය ඉවත් වීමෙන් පසු අනුගමනය කළ යුතු උපදෙස්

හෙට(09) දිනයේ අලුයම 5.00ට නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය ඉවත් වීමෙන් පසු ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව උපදෙස් මාලාවක් නිකුත් කර තිබේ

 

අදාල උපදෙස් මාලාව පහතින්