අද දින මේ වන විට වාර්තා වූ කොවිඩ් රෝගීන්

අද දිනයේ මේ වන විට කොරෝනා රෝගීන් 320ක් වාර්තා වි තිබේ.

 

මෙරටදී හඳුනාගෙන ඇති සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 51,229ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

Image may contain: text that says "රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் of Government Information 2021.01.15 Updated අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති ර්තා යාවත්කාලින කිරීම 18:15 නිවේදන අංක 55/2021 නිකුත් කරන ලද වෙලාව 18:15: පුවෘත්ති නිවේදනය 2021 ජනවාරි දින මේ දක්වා දිවුලපිටිය, පෑළියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොව්ඩ් පොකුරු වලින් වාර්තා ඇති මස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව පහත පරිදි වේ. මේ දක්වා වාර්තාවූ පංබ්‍යාව අලුතින් වන සංඛ්‍යාව -47127 පෑළියගොඩ කොවිඩ් පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් 317 බන්ධනාගාර කොවිඩ් පොකුර 320 03 එකතුව -47447 (අද දිනට 320) නාලකකලුවැව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සිරුපන ීලංකාව. "தொட (+94 11)2515759 www.news.lk"