තවත් කොරෝනා රෝගීන් 353ක්

අද දිනයේ තවත් කොරෝනා රෝගීන් 353ක් හදුනාගෙන තිබේ

Image may contain: text that says "රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் of Government Information 2021.01.23 Updated යාවත්කාලීන කිරීම 18:55 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ නිවේදන අංක 86/2021 නිකුත් කරන ලද වේලාව 18:55 ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය 2021 ජනවාරි මේ දක්වා දිවුලපිටිය, පෑළියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොව්ඩ් පොකුරු වලින් වාර්තා ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව පහත පරිදි වේ. දක්වා වාර්තාවූ සංඛ්‍යාව අලුතින් වන සංඛ‍යාව 52986 පෑළියගොඩ කොවිඩ් පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් -344 බන්ධනාගාර කොව්ඩ් පොකුර 09 353 එකතුව -53339 (අද දිනට නාලකකලුවැව රජයේ අ්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කොලට ලංකාට. கொழும்பு இலங்கை (+94 1)2515759 www.news.lk"