අද මැදියම් රැයේ සිට දුම්රිය ධාවනය පළාත් තුළ පමණයි

අද මැදියම් රැයේ සිට දුම්රිය ධාවනය කෙරෙන්නේ පළාත් තුළ පමණක් බව දුම්රිය ගමනාගමන අධිකාරිවරයා සදහන් කරනවා.