ඊයේ දිනයේ මෙරටින් ආසාදිතයින් 2,269ක්

ඊයේ දිනයේ මෙරටින් ආසාදිතයින් 2,269ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ දක්වා මෙරටදී හඳුනාගත් සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 138,065ක් දක්වා ඉහළගොස් තිබේ.